นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันคุณครู ปี 65 “พัฒนาคุณครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันคุณครู ปี 65 “พัฒนาคุณครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันคุณครู “ปรับปรุงคุณครู ปรับปรุงเด็ก ศึกษาสู่อนาคต” ชมเชยชื่นชมเกียรติยศคุณครู เนื่องในโอกาสวันคุณครู 16 มกราคม 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “คุณครู” หัวใจสำคัญการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติ เป็นกำลังหัวใจให้คุณครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 มกราคม 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญคงจะชนะ พิธีกรประจำนร เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ได้มอบสารถึงคุณครูทุกคนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันคุณครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 เดือนมกราคม 2565 เพื่อรำลึกถึงบุญคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนชมเชยชื่นชมเกียรติยศคุณครูรวมทั้งปรับปรุงวิชาชีพคุณครู โดยนายกรัฐมนตรีขอน้อมมุทิตาจิตรวมทั้งแสดงกตเวทิตาคุณแด่คุณครูผู้การุณย์แก่ลูกศิษย์ตลอดมา พร้อมทั้งขอส่งความคิดถึงรวมทั้งความปรารถนาดีมายังคุณครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า คุณครูเป็นผู้จุดประกายความคิด สั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ความดีงาม รวมทั้งมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เมืองไทยเป็นประเทศที่ปรับปรุงเคลื่อนโดยความคิดรวมทั้งสิ่งใหม่ตามแผนที่มีความสำคัญในการรบชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกฐานะคุณภาพการเรียนไทยให้ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณครูยุคใหม่รวมทั้งผู้เรียนที่ใฝ่ศึกษาโดยตลอดตลอดชีพ และปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อมีความพร้อมเพรียงในการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่

นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันคุณครู” ครั้งที่ 66 ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ ว่า “ปรับปรุงคุณครู ปรับปรุงเด็ก ศึกษาสู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาคุณครูซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติให้มีความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่เหมาะสม สอดคล้องกับต้นแบบการเล่าเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ลูกศิษย์มีความเข้าใจรวมทั้งทักษะที่จำเป็นจะต้อง มีการศึกษา คิดเริ่ม ประดิษฐ์ ปรับปรุงของใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีขอเป็นกำลังหัวใจให้คุณครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนที่ตั้งใจ ทุ่มเทกำลังกาย แรงใจ ในการทำหน้าที่อวยความรู้แก่ลูกศิษย์ เพื่อลูกศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ความดีงาม รวมทั้งเป็นประชาชนที่ดีของสังคมรวมทั้งประเทศชาติต่อไป

screenshot.1 2 - นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันคุณครู ปี 65 “พัฒนาคุณครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย รวมทั้งอำนาจทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเชื่อถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้คุณครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนเจอแด่ความสบาย สวัสดี มีความก้าวหน้า มีพลังกาย กำลังใจที่แข็งแกร่ง มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ รวมทั้งประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกอย่างโดยทั่วกัน

สำหรับปีนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ระบุจัดงานวันคุณครู ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 เดือนมกราคม 2565 ด้วยต้นแบบประสมประสาน (onsite รวมทั้ง online) ในประเด็นงานวันคุณครู “พลังคุณครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนประเทศไทยสู่สากล” เพื่อรำลึกถึงบุญคุณบูรพาจารย์ ผลักดันสามัคคีธรรมระหว่างคุณครู รวมทั้งความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคุณครูกับราษฎร รวมทั้งผลักดันชมเชยชื่นชมเกียรติยศผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาที่ทำความดี หรือทำคุณคุณประโยชน์ต่อแวดวงศึกษาเล่าเรียนให้เป็นที่แจ่มแจ้งแก่สาธารณชน รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลาน ได้ยึดมั่นปฏิบัติตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญรวมทั้งสารนายกรัฐมนตรี เพื่อพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันคุณครู พ.ศ.2565 ในต้นแบบ E-book ด้วย.

Share